Läbi arutatud ja kinnitatud õppenõukogus 03.10.2017.

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Kooli kodukorraga määratakse koolis kehtivad sisekorraeeskirjad. Kooli kodukord on õpilastele ja kooli töötajatele kohustuslik.

1.2 Kodukorrast kinnipidamine tagab koolis töörahu ja eeldab koostööd õpilaste, vanemate ja kooli töötajate vahel. Kooli kodukorra täitmisest oleneb õpilase käitumishinne.

 1.3 Ettepanekuid kooli kodukorra täiendamiseks ja parandamiseks on õigus teha õpilasesindusel, koolitöötajatel ja hoolekogul.
1.4 Kodukorra kehtestab direktor. Kodukorra muudatused ja täiendused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule ja õpilasesindusele.
1.5 Orava Kooli õpilased ja töötajad järgivad Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi ja on lojaalsed Eesti Vabariigile.
1.6 Orava Koolis austavad kõik õpilased ja kooli töötajad kõigi õpilaste õigust õppida. Üksteisega suheldakse lugupidavalt. Järgitakse kultuurse käitumise reegleid ning kooli põhiväärtusi.
1.7 Kooli kodukorda tutvustab klassijuhataja õpilastele õppeaasta alguses.

 1.8 Võõrastel on ilma direktori loata õppetunnis viibimine keelatud.

2. KOOLIPÄEVA ALGUS JA LÕPP

2.1 Kooli välisuks avatakse hommikul kell 7.30.
2.2 Esimene õppetund algab kell 8.00. 2.3 Tundide ajad on kirjas päevakavas ja fuajee stendil.
2.4 Koolibussid väljuvad kell 14.40 ja 15.30.
2.5 Koolimaja välisuks suletakse kell 17.00.

2.6 Õhtusesse treeningtundi sisenevad õpilased võimla uksest koos treeneriga.

2.7 Õhtul koolimajas toimuvate ürituste korraldaja lepib majandusjuhatajaga kokku uste avamise ja lukustamise korraldamise.

3. KOOLIKOHUSTUSE TÄITMINE

3.1 Koolist võib puududa ainult mõjuva põhjusega.
3.2 Mõjuvaks põhjuseks loetakse:
3.2.1 õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
3.2.2 läbimatu koolitee, sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimused;
3.2.3 olulised perekondlikud põhjused;
3.2.4 kooli esindamine võistlustel, konkurssidel, ülevaatustel, projektitöödes;
3.2.5 kooli, valla, riigi esindamine eelneva taotluse alusel.
3.3 Puudumise põhjendamise kahtlusel on koolil õigus taotleda täiendavaid selgitusi.
3.4 Õpilase puudumisest ja puudumise põhjusest teatab vanem klassijuhatajale eelmisel päeval või samal hommikul.
3.5 Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ja koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel koolist puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset vallavalitsust.
3.6 Andmed õpilaste kohta, kes on ühe õppeveerandi jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20% õppetundidest, kantakse klassijuhataja esitatud andmete alusel hariduse infosüsteemi.
3.7 Vabastuse kehalise kasvatuse tunnist kirjutab lapsevanem õpilaspäevikusse või e-kooli.
3.8 Puudumine tundidest ükskõik millisel põhjusel ei vabasta õppimisest ega arvestuslike tööde sooritamisest.
3.9 Põhjendamata puudumiste ja hilinemiste eest laidetakse vastavalt kooli kodukorrale.
3.10 Õpilane ei lahku tunnist ilma mõjuva põhjuseta.

4. KOOLI TULEK JA KOOLIST LAHKUMINE

4.1 Õpilane jõuab kooli hiljemalt 5 minutit enne esimese tunni algust. Tundidesse ei hilineta.
4.2 Mõjuval põhjusel koolist lahkumiseks küsib õpilane klassijuhatajalt loa.

4.3 Õpilane lahkub pärast tundide lõppu koolist.
4.4 Õpilane võib pärast tundide lõppu viibida koolis, kui ta võtab osa pikapäevarühma ja ringide tööst, osaleb ainekonsultatsioonis või viibib kooli üritusel. 4.5 Õpilane täidab liikluseeskirju. 4.6 Bussis käitub õpilane viisakalt. 4.7 Õpilase käitumine koolis ja väljaspool kooli ei kahjusta kooli mainet.

5. ÕPPETÖÖ

5.1 Õppetööst osavõtt on õpilasele kohustuslik.
5.2 Õpilane peab suhtuma kohusetundlikult õppetöösse, käituma igas olukorras viisakalt, kontrollima ennast ja oma sõnakasutust.
5.3 Õpilane osaleb tunnis aktiivselt, täidab õpetaja korraldusi, on tähelepanelik.
5.4 Mobiiltelefoni kasutab õpilane tunnis õppeotstarbel ja õpetaja loal.

5.5 Õppetöös mittevajalike esemete kooli kaasa toomine on keelatud.

5.6. Tundi segavad esemed on õpilane kohustatud õpetajale hoiule andma. Hoiule antud esemed tagastatakse õpilasele üldjuhul õppepäeva lõpul.
5.6 Õppetöö korralduse aluseks on päevakava ja tunniplaan.
5.7 Tunniplaan ning tundide ja vahetundide ajad on kõigile teadmiseks kooli fuajees ja kooli kodulehel.

5.8 Õppetunni lõpetab õpetaja kella märguandel.
5.9 Õpilasel on tunnis kaasas kõik vajalikud õppevahendid. Töövahendite puudumine fikseeritakse e-koolis ning seda arvestatakse hoolsus hinde kujunemisel.
5.10 Õpilane vastutab talle antud õppevahendite korrektse kasutamise eest.
5.11 Aineõpetaja väljastab õppeaasta alguseks õpilasele õpikud ja töövihikud.
5.12 Suvevaheajale minnes või koolist lahkudes on õpilane kohustatud tagastama tema kasutusse antud õppevahendid aineõpetajale.
5.13 Õppevahendite rikkumise või kaotamise korral kannab vanem materiaalset vastutust.
5.15 Konfliktide ja probleemide esmane lahendaja on aineõpetaja.
5.16 Korda rikkunud õpilane helistab vahetunnis koos klassijuhatajaga vanemale või kirjutab seletuskirja. Vajadusel arutatakse juhtumit asjaosalistega (õpilane ja aineõpetaja, vajaduse korral klassijuhataja, kooli juhtkond , lapsevanem) väljaspool õppetundi.
5.17 Puudulikult hinnatud õpilane võtab osa vastava õppeaine konsultatsioonist.
5.18 Järelvastamine toimub õppekavas sätestatud korras.
5.20 Hindamise põhimõtted on fikseeritud kooli hindamiskorras.
5.21 Õpilane ja lapsevanem saavad teavet hinnete kohta e-koolist.

6. RIIDEHOID JA RIIETUS

6.1 Üleriided ja välisjalatsid jäetakse riidehoidu.
6.2 Õpilane vastutab ise koolis kaasasoleva raha ja väärtasjade eest.
6.3 Kohustuslikud on vahetusjalatsid, mis ei jäta põrandale kriipse. Pärast tunde paneb õpilane vahetusjalanõud jalatsiriiulisse.
6.4 Koolipäeva jooksul võib riidehoidu minna reeglina ainult kehalise kasvatuse tarvete võtmiseks või õue minekuks riietumiseks. Õue võib minna ainult välisjalatsites.
6.5 Õpilane hoiab oma riideruumi korras ja puhtana. Õpilane ei jäta üleriiete taskutesse raha, mobiiltelefoni, võtmeid, dokumente.
6.6 Õppeaasta lõppedes koristab õpilane riideruumi ja viib kõik asjad koju. 

6.7 Kehalise kasvatuse tunnis kannab õpilane spordiriideid ja –jalanõusid. Õuetunnis kantakse välisjalatseid, sisetunnis sisejalatseid. Teistes ainetundides spordiriietusega ei käida.
6.8 Kehalise kasvatuse tunnis ei kanna õpilane ehteid.

                          6.9 Õhutemperatuuri mõju õppetegevuse korraldusele on kirjeldatud kooli päevakavas.
6.10 Õppetundides on pikad juuksed kinnitatud klambri või juuksehoidjaga.
6.11 Õpilane ei kanna koolis silmatorkavaid ehteid ega meigi end.
6.12 Õpilase riietus ja välimus on korrektne, puhas. Õpilasel ei ole sobilik kanda katmata vöökohaga riietust ning lühikesi pükse.
6.13 Pidulikel üritustel (aktus, kontsert, vastuvõtt, eksam) kantakse pidulikku riietust.

7. VAHETUND

7.1 Vahetunni veedavad õpilased koridoris, õues või õpetaja loal klassis.
7.2 Vahetunnis on soovitatav jalutada.
7.3 Vahetunnis käitutakse rahulikult, viisakalt, kaaslasi häirimata.

7.4 Karjumine ja jooksmine ei ole lubatud.

7.5 Klassi korrapidaja pühib enne klassist lahkumist tahvli ja avab akna.

7.6 Nutisedmete kasutamine kooliruumides on õpilastel 7.30 kuni 14.30 keelatud.

7.7 Eelmise punkti rikkumise korral annab õpilane nutiseadme direktori kätte hoiule.

8. RUUMIDE KORRASHOID

8.1 Õpilane hoiab kooli vara.
8.2 Kooli vara rikkuja vanem heastab tekitatud kahju.
8.3 Iga avarii, kooli või kaasõpilase vara lõhkumise ning õnnetusjuhtumi puhul informeerib õpilane koheselt õpetajaid või majandusjuhatajat.

9. SÖÖKLA

9.1 Söögivahetunnil minnakse sööklasse vaikselt.
9.2 Enne söömist tuleb pesta käed rohke vee ja seebiga.
9.3 Söökla kasutaja täidab hügieeninõudeid ja lauakombeid ning viib ära nõud.
9.4 Üldjuhul sööklast toitu välja ei viida.

10. KLASSIVÄLISED ÜRITUSED

10.1 Aulas toimuvatel üritustel osaletakse koos õpetajaga.
10.2 Esinejaid oma jutu või märkustega ei segata.
10.3 Klassiväline töö koolis lõpeb üldjuhul hiljemalt kell 21.00.
10.4 Õpilasel on õigus kasutada klassivälises tegevuses kokkuleppel kooli juhtkonna esindajaga tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid.
10.5 Pärast õppetööd toimuvad õpilasüritused tuleb eelnevalt kooli direktoriga kooskõlastada.

11. OHUTUS

11.1 Koolis on tagatud järelevalve õpilaste üle kogu koolipäeva vältel.
11.2 Koolikotid ei tohi takistada liikumist koridorides ja fuajees.
11.3 Kooli ei tohi tuua endale ja teistele ohtlikke esemeid ja aineid.

11.4 Koolis on keelatud kasutada vaimset ja füüsilist vägivalda.
11.5 Suitsetamine on kooli territooriumil keelatud.

 11.6 Evakueerumisvajaduse korral lähtutakse kooli tuleohutuseeskirjas sätestatust.
11.7 Koolis juhtunud õnnetuse puhul pöördutakse abi saamiseks kiiresti täiskasvanu poole.
11.8 Ohtlike juhtumite korral käitutakse vastavalt kooli hädaolukorra plaanile.
11.9 Turvalisuse eesmärgil on koolil õigus vajadusel piirata õpilaste koolihoonest või territooriumilt väljumist.

12. ÕPILASTE TUNNUSTAMINE

12.1 Individuaalne suuline kiitus
12.2 Õpetaja tänu või kiitus e-koolis.
12.3 Tänamine valla ajalehes
12.4 Kiitus direktori käskkirjaga
12.5 Kooli tänukiri
12.6 Kiituskiri
12.7 Diplom
12.8 Foto ja nime kandmine autahvlile (tunnistusel vähemalt „head“ ja „väga head“ hinded)
12.9 Nime kandmine tublimate sportlaste edetabelisse ja kooli rekordite stendile
12.10 Meened ja mälestusesemed
12.11 Kutse vallavanema ja volikogu esimehe vastuvõtule.

13. LAPSEVANEMATE TUNNUSTAMINE LAPSE ÕPINGUTE AJAL

13.1 tunnustamine käskkirjaga või tänukirjaga;

13.2 autasustamine mälestusesemega;

13.3 vastuvõtt tublide laste vanematele


14. TUGI- JA MÕJUTUSMEETMED KODUKORRA TÄITMISEKS

14.1 Aineõpetaja suuline noomitus või märkus e-koolis.
14.2 Klassijuhataja suuline noomitus
14.3 Õpilase käitumise arutamine vanemaga
14.4 Õpilasega (vajadusel koos vanemaga) tema käitumise arutamine direktori juures
14.6 Õpilasele tugiisiku määramine
14.7 Noomitus direktori käskkirjaga
14.8 Käitumishinde alandamine
14.9 Õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused
14.10 Kooli jaoks kasulik töö
14.11 Pärast õppetundide lõppu koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul
14.12 Ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest
14.13 Ajutine õppes osalemise keeld (kuni 10 õppepäeva poolaastas) koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused
14.14 Õpilase kohta materjalide esitamine elukohajärgse valla või linna sotsiaalkomisjonile, alaealiste komisjonile või noorsoopolitseile.

14.15 Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitab kool vanemat e kooli, emaili või muu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

14.16 Õppetööks keelatud esemete hoiule võtmine.

15. ÕPILASPILET

15.1 Õpilasele väljastatakse tasuta Orava Kooli õpilaspilet.