ORAVA KOOLI PÕHIMÄÄRUS    https://www.riigiteataja.ee/akt/428062019089
ORAVA KOOLI ARENGUKAVA
ORAVA KOOLI ÜLDTÖÖPLAAN
ORAVA KOOLI ÕPPEKAVA
ORAVA KOOLI KODUKORD
AVALDUS 1. KLASSI ASTUMISEKS
AVALDUS PÕHIKOOLI ASTUMISEKS