Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib  alates 1. septembrist 2017 läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

Võrumaa ekspert: Kaidi Maask tel 5687 6407, tel 735 0165, e-kiri Kaidi.Maask@hm.ee

Ekspertide põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.