Aastate lõikes

1940. a. muudeti kool Hanikase 7-kl kooliks. 1941-1944. a. oli kool jälle 6-klassiline. 1944 a. sügisest alates muudeti kool taas 7-klassiliseks, 1959. a. 8-klassiliseks ja 1991. a. nimetati kool Hanikase 9-kl. Kooliks. Koolimaja ümberehitus toimus 1950-1952.Koolile ehitati teine korrus ja juurdeehitus. Hoogustus klassiväline tegevus. Töötasid koorid, näitering, pioneeride nukuteater. Nukunäidendiga "Kääbusnina" saavutati 1957. a. vabariigilisel ülevaatusel I koht (juhendaja Lea Malõševa). 1954. a. seati kooli sisse elekter (kohalik vool). 1959.aastal alustati koolis kodu-uurimuslikku tegevust. Toodi esimesed esemed- eksponaadid kodulooklassi. Aktiivsemad õpilased selles töös olid Tiina Vaaks, Valve Hääl, Ilme Udras, Juta Lill. Juhendaja Helve Haar'ile (Lübeck) aitas kaasa kooli direktor J.Hurt. Kogud täienesid iga aastaga ja 1998. a. kevadest alates anti kodulooklassile koolimuuseumi nimetus. Muuseumis on arvukas vanade esemete kogu, materjalid koduümbruse majanduse, hariduse ja kultuurielu koht a. Säilitatakse kogudena ka fotosid, infot endiste õpilaste koht a. Aastate jooksul on koostatud 43 koduuurimuslikku tööd. Looduse ja looduskaitse alalt on tehtud 16 tööd, neist 3 on esitatud vabariiklikel konverentsidel (juhendaja Ursula Hakk). Kultuuri, hariduse ja koolielu, kodukoha majanduse, rahvapärimuste ja traditsioonide, tavade, õpilaste suviseid tegemisi kajastavaid töid on koostatud 27. Erilist tähelepanu on pööratud turistide meelispaigale Piusale. On koostatud uurimistööd Piusa kaevanduse ajaloost, geoloogiast ja looduskaitsest, Piusa asukatest - nahkhiirtest ja nende kaitsest. Enamus töid on ette kantud vabariiklikel konverentsidel. Õpilane Tiina Haav sai noore geoloogi nimetuse ja märgi samanimelise töö eest: "Minu kodukoha loodusvara Piusa liiv". Tööde juhendaja Helve Lübeck. Kuldsetel kuuekümnendatel said kõik õpilased koolist tasuta lõuna (tasus sovhoos, kasutati kooliaia saadusi).

Remondi ja ehitustööd

1958/59. a. rajati kooli spordiväljak jooksuradade, hüppekohtade ja palliväljakuteg a. Jooksurajad ja palliväljakud kaeti põlevkivituhaga, mida veeti Orava sovhoosi autoga Piusa raudteejaama lähedalt raudtee äärest. Töötasid õpetajad ja õpilased. Tööd juhendasid J.Hurt, K.Kraak ja R. Ojaperv. 1976.aastal tellis Orava sovhoos kooliümbruse haljastusplaani, milles ühe osana oli kooliaia reorganiseerimine. Plaani kohaselt rajati muru, istutati puud, põõsad, reorganiseeriti õppe- katseaed. Juhendaja Ursula Hakk. 1969. a. toimus remont kooli siseruumides. Puidutöökojas uuendati nõuetekohaseks elektriseadmed. Kapitaalremont teostati 1987. a. 16.jaanuaril toimunud tulekahju järel. Põlva KEK teostas töid 5199 rubla eest. Remondikulud tasus rajoon. Orava sovhoos tegi töid oma kulul 2483 rubla ulatuses. 1982. a. värviti maja välisfassaad. Rahaga abistasid Räpina Tarbijate Kooperatiiv ja Orava sovhoos.

Esinemised, konkursid, näitused

Festivalil: "Põlva kevad " on kool läbi aastate pälvinud tunnustusi, esikohti, medaleid ja mälestusplaate. Laureaatideks tunnistati ka vabariigis kandlesolist Urmas Varrak ja akrobaatide kolmik (Väino Hääl, Are Keel, Priidu Orion) juhendaja Kalju Kraak. 1947. a. esinesid õpilased koos Hanikase rahvamaja võimlejatega spordiühingu "Jõud" vabariigi spartakiaadil. Juhendaja Leili Vilde (Leht). 1965.aastast esines kooli mudilasrühm üldlaulupeol Tallinnas, rühmajuht Ursula Sisask (Hurt). Alates esimesest vabariiklikust koolinoorte laulu- ja tantsupeost 1967. a. on kooli tantsurühmad osalenud kõikidel tantsupidudel. Mitmel tantsupeol on osalenud 2 rühm a. Nii oli 1982. a. koolist pidulisi 45 kooli 111-st õpilasest. Peale 2 tantsurühma osales ka poistekoor Triinu Tammi ja Anna Pruusi juhtimisel. Tantsurühmi on juhendanud Helve Lübeck, Svetlana Pomasanova, Kadri Kivit ja Ene Säinast. Viimased olid ka 1999. a. tantsupeol osalenud rühmade juhid. Kooridest on esinenud suurpidudel veel lastekoorid 1960. a. juht Voldemar Konsap ja 1980. a. juht Juta Hirv. Pidevalt on koolis korraldatud käsitööde ja joonistuste näitusi. Osaletud rajooni ja maakonna näitustel. Aastate jooksul on paljud õpilastööd (nii poiste kui tüdrukute omad) saanud vabariigi näitustel tunnustusi. Õpetajad Eha Leskin, Kalju Kraak. 1978. a. saavutas kool rajoonis esikoha konkursil "Kaitseme loodust" juhendaja Ursula Hakk. Punase risti töö on aastaid olnud edukas. Sanitaarsalgad on osalenud rajooni võistlustel ja 1969. a. esines vanem rühm edukalt vabariigis. Vabariigis esines veel vanem rühm 1981. a. Juhendaja Evi Kraak. Tuletõrjevõistlustel on kool esinenud heade tulemusteg a. Juhendaja Kalju Kraak. 1977. a. autasustati kooli õpilast Ain Seimi medaliga "Uppuja päästmise eest". Sporditöös on kool olnud rajoonis keskmiste hulgas. Üksikutel õpilastel on ka esikohti. Tubli oli 1957-1960 tütarlaste korvpalli võistkond, kes võitis rajooni rändkarika, mis kolmandal aastal jäeti koolile. Kahel korral on kooli kontrollinud haridusministeeriumi inspektorid (1961,1974). Tööga jäädi rahule. Viimastel aastatel on saavutatud esikohti jooksudes, rahvastepallis Edukas oli pioneeritöö. 2 korral võttis koondrühm osa vabariiklikust pioneeride kokkutulekust. Malevat autasustati Üleliidulise Pioneeriorganisatsiooni lipulindiga 2 korral. Sõprussidemed olid alates 1974. a. Lätist Gulbene, Ogre ja Ikskile koolidega ning Petseri Pioneerimajag a. Toimusid ühisüritused nii meil kui sõpruskoolides. Rivivõistlused olid edukad. Töötas 10-liikmeline fanfaristide- trummarite rühm, kes mängis Tallinnas koolinoorte laulupeo rongkäigus koos teiste rajooni koolide rühmadeg a.

Töökasvatus

 

Õpilased töötasid sügisel sovhoosis ja suvevaheajal kooliaias ning sovhoosis. Koguti ravimtaimi 10-12 kg aga, ka 28 kg kooli koht a. Koguti ka vanapaberit. 1973. a. anti kooli kogutud vanapaberi arvel (800 kg) välja rajooniajalehe 9.detsembri number. Toimusid metsapäevad Orava metskonnas. 1982-1989.aastatel osalesid õpilased TPL-i rühmades. Igal aastal töötas Orava rühmas 45-50 õpilast. Õpilaste tööd tasustati sovhoosi poolt, anti tasuta lõunasöök. Tööperioodi lõppedes toimus tasuta laager ning võeti osa rajooni rühmade laagrist. Tööd juhendasid õpetajad Pomasanova, Michelson, Moor, Lübeck ja Lumi. Õpilaste töösuvest valmis koduuurimustöö, mis kanti ette ka vabariigi konverentsil. Koolil oli side Orava sovhoosig a. Sovhoos aitas kooli transpordiga (ekskursioonid, võistlused). 1969. a. kinkis Orava sovhoos koolile komplekti puhkpille ja kooli sööklasse lauad. Õpilased omakorda esinesid sovhoositöötajate pidulikel üritustel. Aukohal oli koolis ka kutsesuunitlusalane töö. Osaleti sellealastel näitustel. Vabariigi näitusele saadeti meie koolist 2 tööd: mapp teemal "Neist kasvab vääriline vahetus tööperele" ja stend Eesti kaardiga, kus peal koolid ja nende juures õpilaste nimed, kes aastate jooksul nendes on õppinud. Folkloorirühm "Käopojad" moodustati 1997. a. oktoobris. On toimunud hulk esinemisi kohapeal. On tähistatud rahvakalendri tähtpäevi. Esineti 1998. a. Tallinnas rahvusvahelisel folkloorifestivalil "Baltika 98", Leedus Klaipeda keskkoolis sõpruskohtumisel. Nemad esinesid 1999. a. Oraval. Rühma juhendaja Maaja Glaser'i organiseerimisel viidi 1999. a. ja 2000. a. suvel meil läbi maakonna folkloorirühmade laagrid, kus võttis osa ka Sillamäe Kannuka Keskkooli folkloorirühm ja Eesti Allergialiidu Saaremaa ühenduse lapsed. Rühm esines ka Tallinnas murdelaulu ja- luule päevadel 1998. a. 1997. a. alustasid koolis tasulised muusikaklassid õpetajate Heli Haringu ja Maaja Glseri juhendamisel. 20 õpilast õpib klaverit ja akordioni. Samal aastal alustas tööd ka tasuline lilleseade ring ,mida juhendab õpetaja Maarika Kaldmäe. 23.veebruaril 1999 moodustati koolis noorkotkaste organisatsioon Juhendajaks on lapsevanem Koit Glaser. Rühm on osalenud mitmetel võistlustel ja kokkutulekutel.

Osavõtt konkurssidest

Kooli õpilased on aastaid osalenud edukalt Fr. Tuglase ja R. Rohu nimelistel kirjandusliku omaloomingu võistlusel ja P. Haavaoksa luulekonkurssidel. Fr. Tuglase 100 juubeli kirjandite võistlusel saavutas Imbi Priimägi vabariigis tunnustuse kirjandi “Tere kirjanikutaat” eest. Tema töö on avaldatud ka Tuglasesele pühendatud kogumikus.Vabariiklikul kirjandivõistlusel “Euroopa koolis" 1997/98 autasustati Kati Lõhmust diplomiga1999. a. saavutasid Eesti Noorte Loodusmaja kirjandite konkursil esikohad Ela Vaaks ja Alar Sonne, II koha Gerli Lõhmus ja III koha Diana Puškin a. Sama aasta vabariiklikul etlejate konkursil saavutas Katre Suurmann laureaadi nimetuse. 1999/2000. märgiti vabariiklikul võistlusel ära Mirjam Nutovi töö, "Elu isaga muutuvas ajas”,(õpetaja Milvi Raudsep).Ülemaailmsel kunstikonkursil 1995/96 pälvis Kati Lõhmus hõbemedali, edukas oli ta ka konkursil “Euroopa koolis”. Ülemaailmsel joonistusnäitusel 1996/97 said tunnustuse 6 õpilase tööd. Ülemaailmsel joonistusvõistlusel Jaapanis said pronksmedali Kati Lõhmus, Kaimar Kiik ja Joel Kähr. Näitusel oli 83 000 tööd kuuekümne kaheksast riigist. 1999. a. omistati 1.klassi õpilastele Harri Sarapuule kuldmedal ja Katrin Kurruskile hõbemedal Jaapanist ülemaailmselt joonistusvõistluselt.Teist aastat korraldatakse koolis ülekooliline koolitemaatiline kirjandivõistlus kooli aastapäeva tähistamiseks. Konkurss korraldatakse koos kooli vilistlasteg a.

Orava Põhikool

1997. a. 1. septembril avati uus maja Oraval ja kool sai nimeks Orava Põhikool.

2004. a. augustis avati kooli võimla.

2011. a. augustis avati kooli staadion.

2010. a. pälvis kool väärtuskasvatuse konkursil laureaadi tiitli.

2011. a. pälvis kool Aasta Isamaalisuse Kandja tiitli.

2012. a. pälvis kool võru keele ja meele hoidmise eest Hindätiidmise avvohinna.

2012. a. pälvis kool valla kaunima asutuse tiitli.

2013. a. pälvis kool taas Aata Isamaalisuse Kandja tiitli.
© 2015 Orava Kool


Alusta kirjutamist...