Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi alates 1. septembrist 2017 Haridus- ja Teadusministeerium.

Võrumaa ekspert: Kaidi Maask tel 5687 6407, tel 735 0165, e-kiri Kaidi.Maask@hm.ee

Ekspertide põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.


Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord
//media.voog.com/0000/0038/9065/files/2019-4_Voru_valla_koolieelsesse_lasteasutusse_lapse_vastuvotmise_ja_valjaarvamise_kord.pdf%20%20kinnitatud.pdf

Lasteasutuse koha taotluse vorm
//media.voog.com/0000/0038/9065/files/2019-4%20Lisa_Lasteasutuse%20koha%20taotlus.docx%20kinnitusega.docx

Orava Kooli õppekava
//media.voog.com/0000/0038/9065/files/Orava%20P%C3%B5hikooli%20%C3%B5ppekava.doc

Orava Kooli põhimäärus
//media.voog.com/0000/0038/9065/files/2019-8_Orava_Kooli_pohimaarus.pdf