VALIKAINE „ROBOOTIKA“ AINEKAVA 


Robootika 1. kooliastmes

Õppeaine eesmärgid. Tõsta laste huvi matemaatika ja tehnika vastu juba varases koolieas ning toetada tehnikahuviliste laste arengut. Lastele suunatud robootikategevuses on üheks oluliseks väljundiks robootika kui interaktiivse vahendi kasutamine loogilise mõtlemise ja loovuse arendamisel. Õppetöö toimub kord nädalas robootika tunnis ja vastavalt võimalustele ainetundides tunni mitmekesistamiseks.

 Hindamine. Õpetaja annab lastele suuliseid hinnanguid. Hinnangute andmisel arvestatakse kursuse eripäraga, et 100% töötava lahenduseni jõudmine ei pruugi alati õnnestuda. Rõhku pannakse töö protsessile ja lahenduse analüüsile (mis hästi, mis halvasti, mida tuleks muuta, et lahendus oleks parem).

Õpitulemused ja õppesisu.

 Õpilane: 1) teab mida kujutavad endast robotid ja millistes eluvaldkondades neid kasutatakse 2) oskab kooli arvutivõrku sisse- ja välja logida, kasutada arvutihiirt, klaviatuuri, sisestada veebiaadresse, avada vajalikke arvutiprogramme 3) tunneb ja oskab kasutada programmeerimiskeskkonda 4) tunneb ja oskab kasutada robootikakomplekti 5) oskab lugeda joonistega tööjuhendeid ning suudab joonistel kujutatud õpetuste järgi roboteid kokku panna 6) oskab teha rühmatööd

Õppesisu 1) Robotid ja nende kasutamine: millest robotid koosnevad, miks on inimestel vaja roboteid, milliseid roboteid on maailmas olemas, millistes valdkondades saavad robotid inimesi asendada. 2) Programmeerimine: millest koosneb arvutiprogramm. Programmeerimiskäsud ja nende järjestamine, lihtsamate programmide ja algoritmide joonistamine. 3) Tutvumine kooli nutiklassiga: milliseid reegleid tuleb järgida nutiklassis viibides, millised tegevused on klassis keelatud. 4) Tutvumine tahvelarvutitega : millest koosneb arvuti, kuidas arvutit tööle panna, arvutivõrku sisse- ja väljalogimine, kuidas leida arvutist vajalikku programmi, kuidas programmi käivitada, salvestada.

Robootika 2. ja 3.  kooliastmes

Eesmärgid:
• Robootika kaudu huvi äratamine tehnikavaldkonna vastu.
• Õpilaste erinevate huvide integreerimine ja erinevate tehnikaalaste teadmiste ühendamine.
• Anda õppijatele oskusi ja kogemusi erinevatest tehnikaaladest ning selle kaudu tutvustada õpilastele võimalikke tulevikusuundi
• Anda õpilastele võimalus erinevate tehnikavaldkondade koosmõjul arendada oma oskust mõelda, tuletada, analüüsida ja planeerida, mõistmaks protsesside põhjus-tagajärg seoseid.
• Arendada õpilaste käelisi oskusi erinevate seadmete projekteerimise ja kokkupaneku kaudu.
• Anda õpilastele teadmisi lihtsamat sorti programmide koostamiseks.
• Suurendada õpilaste meeskonnatöö ja kaasõpilastega arvestamise oskuste kujunemist.

Õppeaine sisu:
• Robootikaalase terminoloogia, põhimõistete ning alusprintsiipide tundmaõppimine
• Erinevate mehaanika-ja robootikasüsteemide projekteerimine ja kasutamine
• Erinevate andurite ehitus ja füüsikalised toimeprintsiibid (puuteandus, heliandur, valgus-ja värviandur)
• Liikumismehhanismide: rihmülekanne, hammasratasülekanne, tiguülekanne ja nukkülekanne tundmine
• Masinate ja mehhanismide tundmaõppimine ja kasutamine
• Lihtsate elektrotehniliste ühenduste kasutama õppimine
• Ohutustehnika nõuded erinevate töövõtete rakendamisel