Orava Kooli missioon on:

▪       Kaasaegne ja turvaline keskkond

▪       Lapse individuaalsusega arvestamine

▪       Kodukoha ja paikkonna kultuuriloo väärtustamine

▪       Tervisliku eluviisi kujundamine

▪       Sotsiaalsete suhtlemisnormide kujundamine

Visioon

Orava Kool on kodukohas võimetekohast arengut soodustav keskkond, mis võimaldab kujuneda positiivse ellusuhtumisega inimeseks, kes väärtustab mitmekülgset haridust, suudab teha valikuid ning oma tegude eest vastutada.

Oraval on head võimalused alus-, alg- ja põhihariduse omandamiseks, huvi-, spordi- ja kultuuritegevuseks.